سیستم مدیریت پروژه ها / PMIS

سیستم مدیریت پروژه ها / PMIS

ردیفنام پروژه هاکارفرماخدمات
1سیستم مدیریت یکپارچه  طرح ها  و پروژه های شرکت ملی صنایع مس ایرانشركت ملي صنايع مس ايران• طراحی ، راه اندازی و پیاده سازی پورتال بر روی EPS سازمان و مدیریت پورتفولیو
• مدیریت گزارش ها و داشبوردها
• پیاده سازی سیستم مدیریت تدارکات و مهندسی
• پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه
2نصب و راه اندازی پورتال مدیریت پروژه، راه اندازی مدیریت گردش نقدینگی پروژه هاشرکت معدنی و صنعتی گل گهر• خدمات مربوط به مدیریت گردش نقدینگی پروژه ها
• محاسبه نقدینگی مورد نیاز در ماه های آتی
• ثبت سوابق هزینه های واقعی توسط برنامه ریزی کارفرما
• محاسبه نقدینگی مورد نیاز در ماه های آتی
• ثبت سوابق هزینه های واقعی توسط برنامه ریزی کارفرما
• مدیریت گزارش ها و داشبوردها
3شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC)قرارداد پیاده سازی سیستم نرم افزاری Oracle Primavera• نصب و پیاده سازی زیرساخت نرم افزار Primavera Unifier
• ارتقاء نرم افزار Primavera P6 EPPM به ویرایش ۱۹٫۱۲
• پیاده سازی فرآیند کنترل هزینه (Cost Control) (در سطح هلدینگ)
4شرکت جاوید انرژی پرتوقرارداد پیاده سازی سیستم نرم افزاری Oracle Primavera• طراحی و پیاده سازی فرآیند مدیریت مکاتبات پروژه (نامه ها و مکاتبات عمومی پروژه) در سیستم نرم افزار یونیفایر
• طراحی و پیاده سازی فرآیندهای کنترل تامین تجهیزات در سیستم نرم افزار یونیفایر
• طراحی و پیاده سازی سفارشی سازی فرآیندهای مدیریت قرارداد/ تغییرات و پرداخت ها در سیستم نرم افزار یونیفایر
• طراحی و پیاده سازی فرآیندهای برگزاری جلسات و پیگیری تصمیم ها و اقدامات پروژه
• فعال سازی ماژول Document Manager جهت آرشیو سوابق مستندات به صورت متمرکز
• یکپارچه سازی سیستم در فرآیندهای اسناد مهندسی، مکاتبات و صورت جلسات با سیستم پیمانکار در سیستم نرم افزار یونیفایر
• طراحی و پیاده سازی فرآیندهای کنترل اجرا (Construction) (گزارشات روزانه کارگاهی) در سیستم نرم افزار یونیفایر

توضیحات تکمیلی