مدیریت طرح پروژه های صنعتی و معدنی

مدیریت طرح پروژه های صنعتی و معدنی

مدیریت طرح پروژه های صنعتی و معدنی > شركت مهندسی و خدمات مديريت پرمان پويش با اقتباس از حوزه‌های دانشی و فرآیندهای استاندارد  PMBOK و همچنین تجربیات حاصل از اجرای چندین پروژه مشابه به عنوان MC و با استفاده از دانش و تجربه پرسنل آشنا با استانداردهای روز مدیریت پروژه (که بعضاً دارای مدرکPMP نیز هستند) و همچنین استفاده از نرم‌افزارهایی مرتبط مانند MS Project ، Primavera ، Access وExcel  نسبت به تدوین متدولوژی مدیریت پروژه و سفارشی‌سازی آن برای پروژه های مختلف خود، اقدام نموده است.

خدمات مدیریت طرح:

در آغاز پروژه ها

گام اول: پیش از انتخاب ارکان پروژه

•تهیه و تصویب  Master Plan پروژه

•همکاری در تهیه اسناد قرارداد سایر ارکان

•تهیه پیوست های شرح خدمات قرارداد سایر ارکان

•تهیه آگهی مناقصه

•تولید RFP و تعریف شاخص ها و تهیه کاربرگ ارزیابی مناقصه گران

گام دوم: در حین انتخاب ارکان پروژه

•بررسی اسناد مناقصه گران و تکمیل فرم های ارزیابی

•برگزاری جلسات شفاف سازی/پیش ارزیابی با مناقصه گران

•تهیه لیست نهایی و امتیازات مناقصه گران

•همکاری در انتخاب رکن جدید

گام سوم: پس از انتخاب ارکان پروژه

•برگزاری جلسه ی Kick-off

•تشریح نقشه راه پروژه برای رکن جدید

خدمات مدیریت طرح:

در اجرای پروژه ها (ارتباط با کارفرما)

فرآیند‌های تعریف شده در متدولوژی مدیریت پروژه بصورت یکپارچه و به هم مرتبط انجام می‌شوند و در طول چرخه حیات پروژه نیز با توجه به تغییرات پیش آمده طی چند مرحله بازنگری و بروزرسانی شده و در انتهای پروژه در قالب گزارش نهایی درس آموخته‌ها برای کارفرمای محترم تشریح و ارائه میگردد.

مدیریت طرح پروژه های صنعتی و معدنی

به منظور مدیریت و اجرای پروژه مطابق گردش کار تعریف شده در شکل زیر پس از تدوین استراتژی پروژه و تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، برنامه عملیاتی دستیابی به اهداف توسط تیم راهبری پروژه تنظیم و پس از کسب تاییدیه های لازم و توافق بین کلیه ارکان پروژه اجرایی می گردد.

در طول اجرای پروژه و درصورت نیاز به تغییر در برنامه های عملیاتی به علت تغییر در اهداف و یا استراتژی های کلان، کل فرآیند مربوطه مجدداً تکرار می‌شود.

مدیریت طرح پروژه های صنعتی و معدنی

جهت عملیاتی شدن هسته مرکزی فرآیند فوق (چهارچوب مدیریت اجرای پروژه)، مطابق شکل زیر فرایندهای کنترلی متناسب تعریف شده که هریک شامل چندین رویه اجرایی بوده و در طول اجرای پروژه مورد استفاده و درصورت نیاز و ضمن دریافت بازخورد و نقطه نظرات اصلاحی ارکان درگیر در اجرای پروژه، مورد بازنگری قرار می گیرد.

چهارچوب زیر با تمرکز بر فعالیتهای اجرا و راه‌اندازی و شناسایی پیش نیازهای دستیابی به اهداف اجرایی در سایر بخش‌های مهندسی، تدارکات، مالی و قراردادی و … تدوین میشود. در این چهارچوب سعی شده است با استفاده از رویه‌های مدون و کنترل دقیق تمامی فرآیندها، پیش نیاز هر یک از فعالیتهای بخش اجرا و راه‌اندازی و موانع اجرایی پیش رو، از قبل شناسایی و با رفع به موقع آنها فعالیتهای بخش اجرا مطابق برنامه‌های تنظیم شده انجام شود.

مسئولیت پیاده‌سازی و اجرای اکثر رویه‌های مدیریتی به مشاور پروژه واگذار میشود. لذا با انجام فرآیند ارزیابی‌های دوره‌ای از مشاور پروژه از صحت اجرا و پیاده‌سازی این رویه‌ها اطمینان حاصل خواهد شد.