دریافت تندیس نقره ای دهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

دریافت تندیس نقره ای دهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران