خدمات مدیریت طرح (MC)

خدمات مدیریت طرح (MC)

شرکت مهندسی و خدمات مدیریت پرمان پویش با بهره گیری از حوزه های دانشی، فرآیندهای اقتباس شده از استاندارد PMBOK، تجربیات حاصل از چندین پروژه مشابه در نقش مدیریت طرح، بهره گیری از دانش و تجربه پرسنل آشنا با استانداردهای روز مدیریت پروژه (که بعضا دارای مدرک PMP می باشند) و همچنین استفاده از نرم افزارهای مرتبط مانند MS Project، Primavera، Access و Excel، نسبت به تدوین متدولوژی مدیریت پروژه و سفارشی­سازی آن برای پروژه های مختلف اقدام می نماید.

خدمات مدیریت طرح پروژه ها در سه فاز آغازین، فاز اجرا و فاز خاتمه صورت می پذیرد. در فاز آغازین سه گام پیش از انتخاب ارکان پروژه، در حین انتخاب ارکان و پس از انتخاب ارکان مورد بررسی قرار می گیرد. گام اول مربوط به تهیه و تصویب مدارک شامل Master plan، قرارداد سایر ارکان، پیوست های مربوط به شرح خدمات سایر ارکان، آگهی مناقصه، RFP و کاربرگ ارزیابی مناقصه گران می شود. گام دوم به بررسی اسناد مناقصه گران برگزاری جلسات شفاف سازی، تهیه لیست نهایی و امتیازت مناقصه گران و همکاری در انتخاب رکن جدید می گردد. گام سوم نیز به تشریح راه پروژه در جلسه Kick-off می پردازد.

فاز دوم مربوط به بخش اجرای پروژه است که به مدیریت اجرای فرآیندهای تعریف شده در متدولوژی مدیریت پروژه به صورت یکپارچه و بهم مرتبط پس از تدوین استراتژی پروژه و تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، برنامه عملیاتی دستیابی به اهداف توسط تیم راهبری پروژه تنظیم و پس از کسب تاییدیه های لازم و توافق بین کلیه ارکان پروژه، اجرایی می گردد که دارای قابلیت تکرار در انجام فرآیندها به دلیل تغییر در برنامه عملیاتی و تغییر در اهداف کلان و استراتژیک است. در این فاز بخش مدیریت طرح یکی از وظایفی که دارد مربوط به ارائه رویه های اجرایی جهت عملیاتی سازی هسته مرکزی فرآیندها است.

فاز سوم مربوط به فاز خاتمه پروژه است که به دلیل پیاده سازی رویه ها توسط رکن مشاور، با ارزیابی های دوره ای از مشاور جهت صحت سنجی اجرای رویه ها همراه است.

بهره گیری از سیستم مدیریت طرح برای کارفرما دارای دست آوردهایی می باشد که عبارتند از: ایجاد نگاه تخصصی در اجرای پروژه ها، ایجاد زمینه های مناسب جهت اداره یکسان پروژه ها، پایش استقرار رویه ها، تببین نقش و وظایف سایر ارکان، سامان دهی به قراردادها، ایجاد سیستم یکپارچه مدیریتی، جمع آوری درس آموخته ها به صورت مدون از پروژه و یکسان سازی فرمت گزارشات، تحلیل ها و آنالیز ها به همراه تعریف اقدامات پیشگیرانه همراه است.