پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

شركت مهندسي و خدمات مديريت پرمان پويش در سال 1384 با هدف ارائه تخصصي خدمات فني، مهندسي و مشاوره مديريت پروژه / طرح رسما فعاليت خود را آغاز نمود. اين شركت با بهره گيري از نيروي انساني متخصص به عنوان ارزشمندترين سرمايه هاي سازماني و بر مبناي استانداردهاي بين المللي، به سرعت دايره خدمات خود را در سرمايه گذاري و اجراي پروژه هاي صنايع مختلف به خصوص صنايع معدني توسعه بخشيده است.
اين شركت در راستاي رسالت خود مبني بر توسعه دانش مديريت پروژه / طرح / پورتفوليو با رويكرد ارتقاء سطح علمي و تجربه عملي سرمايه انساني خود، مفتخر به خدمت رساني به چندين پروژه بزرگ صنعتي در سطح كشور شده است. از اين رو همواره هدف گروه متمركز بر افزايش رضايت كارفرمايان و اجراي بهينه پروژه ها ميباشد.
ايجاد ارتباط صحيح بين اركان پروژه، كاهش ريسك هاي منفي، ذخيره سازي تجربيات و حصول اطمينان از پايان پروژه در زمان تعهد شده از ديگر اهداف اين شركت ميباشد.