ابلاغ قرارداد ارائه خدمات مدیرطرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان

ابلاغ قرارداد ارائه خدمات مدیرطرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان